Adatkezelési tájékoztató 

Bevezetés

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldal adatkezelését szabályozza:

www.partner.ujhazbodrogi.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: link

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Az adatkezelő és elérhetőségei:

Név: Bodrogi Bau Kft.

Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u 38.

E-mail: partner@ujhazbodrogi.hu

Weboldal: www.partner.ujhazbodrogi.hu

Telefon: +36308923055

 

 

Fogalom meghatározások

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

                                   A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.  A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 7. Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

Adatkezelések

 

Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja:

Felhasználói név

Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Vezeték-és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

A vásárlás/regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A vásárlás/regisztráció kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 

 Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve: a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

/Megjegyzés: A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni./

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az informatikai feljesztő, adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 1103 Budapest, Noszlopy utca 2. címen,
 • e-mail útján partner@ujhazbodrogi.hu  e-mail címen,

7. Az adatkezelés jogalapja:

 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja:

„az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges“,

 • Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

„A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.“

 • A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja:

„az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges“

8. Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

                                   Az igénybe vett adatfeldolgozók

 

/adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel/

Szállítás:

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:

 • Termékek kiszállítása, fuvarozás

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság

1097 Budapest, Táblás utca 39.

futárszolgálati tevékenység

 

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

4. Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

 

Tárhely-szolgáltató:

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:

 • Tárhely-szolgáltatás

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Sigmanet Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

tárhelyszolgáltatás

 

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Marketing célú adatkezelések:

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:

Marketing kampányok felépítése és futtatása, eDM küldése. Az adatkezelés célja www.partner.ujhazbodrogi.hu weboldalának és a termékek reklámozása és bemutatása. Emellett Marketing célú email-ek személyre szabása, valamint tájékoztatás küldése az aktuális akciókról és fontos – vásárlókat érintő - információkról. Kampányaktivitások mérése és analitika készítése.

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

Experience Ten Kft.

1026 Budapest, Riadó utca 1-3.

marketing ügynökség

Drip Global, Inc.

251 N. 1st Avenue, Suite 400, Minneapolis, MN 55401

marketing automation system

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

 

 1. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés célja: A weboldal megfelelő működtetése.
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
 4. Az adatfeldolgozás jogalapja: Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

Webfejlesztés:

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:

A webáruház működtetése és fejlesztése.

 1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Vector Kft.

Kecskemét, Sörház u. 7, 6000

webfejlesztés

 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

 

 1. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés célja: A webáruház működtetése és fejlesztése.
 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a webfejlesztő cég közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a webfejlesztő cég felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 3. Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Online fizetés:

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:
 • SimplePay szolgáltatásban fizetési tranzakció lebonyolítása, authorizációja, SimplePay szolgáltatásban fizetési csalás monitorozása és megelőzése és ezzel összefüggő Chargeback igény elbírálása, SimplePay szolgáltatásban online bankkártyás fizetés során 3D Secure szolgáltatás nyújtása, erős ügyfélhitelesítés
 1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

OTP Mobil Szolgáltató Kft. 

OTP Mobil Szolgáltató Kft. Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

SimplePay bankkártyás fizetési megoldás

A Simple a Kereskedői ászf-ben tájékoztat arról, hogy a SimplePay szolgáltatás nyújtásához az alábbi pénzügyi intézményeket veszi igénybe:

OTP Bank Nyrt.

1051 Budapest, Nádor u. 16.)

a fizetési tranzakciók authorizálása, fraud (csalás) monitoring és fraud (csalás) megelőzés, bankkártya elfogadás

Borgun hf.

Ármúli 30, 108 Reykjavik, Izland

a fizetési tranzakciók authorizálása, fraud (csalás) monitoring és fraud (csalás) megelőzés, bankkártya elfogadás

 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

- Felhasználó neve,
- Felhasználó e-mail-címe,
- Felhasználó telefonszáma,
- Felhasználó számlázási címe,

- Tranzakicó összege,

- tranzakció dátuma és időpontja

- Megrendelt termékek adatai: megnevezése, SKU azonosítója, ára.

- SimplePay szolgáltatáson keresztül történő fizetés során mentett bankkártya adatai (tokenes kártyatárolás): száma, lejárati dátuma, CVV kódja, bankkártyán szereplő név

 

 1. Az érintettek köre: A webáruházban a SimplePay szolgáltatással fizető vevő
 2. Az adatkezelés célja: : Interneten keresztüli online fizetés, ezen belül kártyás fizetés bonyolítása. A Simple a szolgáltatással a Vevő és Kereskedő közötti, a SimplePay Rendszeren keresztül bonyolított online pénzáramlás biztosítását és annak biztonságos lebonyolítását végzi.
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Simple a fenti adatfeldolgozási tevékenységét a Szerződés hatálya alatt, a SimplePay Szerződés megszűnéséig végzi.
 4. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az adatkezelés az érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges.

 

Dropshipping partner:

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:

 • Dropshipping szolgáltatás

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

EUROKOMAX Kft.

1174, Budapest, Orgoványi u. 34.

Dropshipping szolgáltatás

 

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott név, szállítási cím, telefonszám, email cím

4. Az érintettek köre:A webáruházban vásárló vevő

5. Az adatkezelés célja: A weboldalon megrendelt termékek kiküldése a megrendeléskor megadott szállítási címre

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a dropshipping partner közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a dropshipping partner felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

Vásárlói elégedettség-felmérés szolgáltatás:

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:

 • Vásárlói elégedettség-felmérés - Megbízható Bolt Program (arukereso.hu)

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Online Comparison Shopping Kft.

1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

Vásárlói elégedettség-felmérés - Megbízható Bolt Program (arukereso.hu)

 

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott email cím és a vásárolt termék(ek) neve

4. Az érintettek köre:A webáruházban vásárló vevő

5. Az adatkezelés célja: Vásárlást követően vásárlói elégedettség-felmérés szolgáltatás nyújtása- Megbízható Bolt Program (arukereso.hu)

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a vásárlói elégedettség-felmérés szolgáltató partner közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a vásárlói elégedettség-felmérés szolgáltatást végző partner felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A vásárlók e-mail címének tárolására az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) adatfeldolgozó megbízással rendelkezik a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából. Az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe az Árukereső részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az adatfeldolgozásra így továbbított átadott e-mail címet, mint személyes adatot utasításunkra az Online Comparison Shopping Kft. kezeli, megfelelő írásbeli szerződés és adatvédelmi feltételek mellett.

 

Cookie-k (sütik) kezelése:

 1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa

Süti megnevezése

Szolgáltató

 

     Adatkezelés lejárata

Cél

 

Típus

 

 

 

private_content_version

 

10 év

Véletlenszerű, egyedi számot és időt ad hozzá az ügyfél tartalmú oldalakhoz, hogy megakadályozza őket a kiszolgálón tárolt gyorsítótárban.

 

 

 

fr

Facebook 

3 hónap

 

HTTP

 

 

spin

Facebook 

1 nap

 

HTTP

 

funkcionális

wd

Facebook 

1 hét

a képernyő felbontásának meghatározásához

 

 

 

dpr

Facebook 

1 hét

 

 

 

funkcionális

c_user

Facebook 

1 nap

egyedi felhasználói azonosító tárolása

 

 

marketing

_fbp

Facebook 

3 hónap

weboldalakon történő látogatások tárolására és nyomon követésére

 

 

funkcionális

presence

Facebook 

1 hónap

tárolás és nyomonkövetés, ha a böngésző lap aktív

 

 

 

sb

Facebook 

1,5 év

 

HTTP

 

marketing

datr

Facebook 

1 hét

csalásmegelőzés biztosítása

HTTP

 

marketing

xs

Facebook 

1 nap

egyedi munkamenet-azonosító tárolásához

HTTP

 

 

STVID

 

1év

 

 

 

marketing

_gcl_au

Google Adsense

3 hónap

a konverziók tárolására és nyomon követésére

 

 

statisztikai

_gid

Google Analytics

1 nap

 

 

 

testreszabás

form_key

 

1 nap

Biztonsági intézkedés, amely véletlenszerű karakterláncot csatol az összes űrlapbeküldéshez, hogy megvédje az adatokat a webhelyek közötti kérelmek hamisításától (CSRF).

 

 

funkcionális

PHPSESSID

 

1 nap

az oldalakon keresztüli funkciók biztosításához

HTTP

 

funkcionális

mage-messages

partner.ujhazbodrogi.hu / Magento

1 nap

Nyomon követi a felhasználó számára megjelenített hibaüzeneteket és egyéb értesítéseket, például a cookie-beleegyezési üzenetet és a különböző hibaüzeneteket. Az üzenet törlődik a cookie-ból, miután megmutatta a vásárlónak.

 

 

 

STUID

 

1 nap

 

 

 

funkcionális

recently_compared_product_previous

partner.ujhazbodrogi.hu / Magento

1 nap

A korábban összehasonlított termékek termékazonosítóit tárolja a könnyű navigáció érdekében.

 

 

funkcionális

recently_compared_product

partner.ujhazbodrogi.hu / Magento

1 nap

A közelmúltban összehasonlított termékek termékazonosítóit tárolja.

 

 

funkcionális

recently_viewed_product_previous

partner.ujhazbodrogi.hu / Magento

1 nap

A közelmúltban korábban megtekintett termékek termékazonosítóit tárolja az egyszerű navigáció érdekében

 

 

testreszabás

mage-cache-sessid

partner.ujhazbodrogi.hu / Magento

1 nap

Ennek a sütinek az értéke váltja ki a helyi gyorsítótár tárolását. Amikor a háttéralkalmazás eltávolítja a sütit, az Adminisztrátor megtisztítja a helyi tárhelyet, és a cookie értéket igazra állítja.

 

 

testreszabás

mage-cache-storage

partner.ujhazbodrogi.hu / Magento

1 nap

Látogatóspecifikus tartalom helyi tárolása, amely lehetővé teszi az elektronikus kereskedelem funkcióit.

 

 

funkcionális

product_data_storage

partner.ujhazbodrogi.hu / Magento

1 nap

A legutóbb megtekintett / összehasonlított termékekhez kapcsolódó termékadatok konfigurációját tárolja.

 

 

funkcionális

recently_viewed_product

partner.ujhazbodrogi.hu / Magento

1 nap

A közelmúltban megtekintett termékek termékazonosítóit tárolja az egyszerű navigáció érdekében.

 

 

testreszabás

mage-cache-storage-section-invalidation

partner.ujhazbodrogi.hu / Magento

1 nap

Kényszeríti bizonyos tartalmi szakaszok helyi tárolását, amelyeket érvényteleníteni kell.

 

 

statisztikai 

_ga

Google Analytics

2 év

statisztikák tárolása

 

 

statisztikai 

_gat_UA-46555928-4

Google Analytics

Munkamenet

statisztikák tárolása

 

 

 

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Hírlevélküldés

Az általuk forgalmazott termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban elektronikus hírleveleket küldünk az webshop@partner.ujhazbodrogi.hu e-mail címről azon érintettek számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen kifejezett hozzájárulásukat adták.

Ha kitölti a hírlevélre való regisztrálást szolgáló webes űrlapot, akkor az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag annak ellenőrzésére használjuk, hogy Ön-e az, aki a megadott e-mail cím tulajdonosa és aki meg kívánja kapni a hírlevelet, illetve, hogy összeállítsunk egy levelezési listát és kielemezzük a hírlevelünk használatát. Az Ön adatai kizárólag akkor használhatók fel más célokra is, ha Ön hozzájárul az ilyen célú felhasználásokhoz.

Annak érdekében, hogy személyre szabott hírlevelet tudjunk küldeni, szükségünk van foglalkozás és érdeklődési kör adatára is.

Hírlevelünkről - bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen - leiratkozhat a az ugyfelszolgalat@partner.ujhazbodrogi.hu e-mail címre történő e-mail küldésével, az 1103 Budapest, Noszlopy utca 2. történő postai levél küldésével, illetve a hírlevél alján szereplő leiratkozás linkre történő kattintással.

Adatkezelés célja

Hírlevél küldése termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatos akciókról, programokról.

Adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás. [GDPR 6. cikk (1) a)]

Kezelt adatok köre

Név, megszólítás, e-mail cím, foglalkozás, érdeklődési kör.

Érintett

Hírlevélre feliratkozók.

Adatkezelés időtartama

Az Ön adatait a hírlevél küldéshez történő hozzájárulás visszavonásáig, hírlevélről történő leiratkozás időpontjáig. kezeljük.

Adatfeldolgozó

 

Experience Ten Kft.

1026 Budapest, Riadó utca 1-3.

marketing ügynökség

 

Panaszkezelés

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév, e-mail cím

Azonosítás, kapcsolattartás.

Számlázási név és cím

Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

 

2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 1103 Budapest, Noszlopy utca 2. címen,
 • e-mail útján partner@ujhazbodrogi.hu  e-mail címen,

7. Az adatkezelés jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés c) pont, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

8. Tájékoztatjuk, hogy

 • a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.
 • a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

 1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
 2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
 3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
 5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az érintettek jogai

 1. A hozzáférés joga
  • Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
 2. A helyesbítéshez való jog
  • Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 3. A törléshez való jog
  • Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
 4. Az elfeledtetéshez való jog
  • Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
  • Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
 6. Az adathordozhatósághoz való jog 
  • Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)
 7. A tiltakozáshoz való jog 
  • Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
 8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
  • Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az adatkezelés biztonsága

 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Jogforrás:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről