ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

ÁSZF ide kattintva letölthető!

 

 1. Bevezető rendelkezések:

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek célja az, hogy szabályozza a www.partner.ujhazbodrogi.hu honlapcímen történő vásárlás feltételeit. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető, letölthető és kinyomtatható a következő weboldalról: https://www.partner.ujhazbodrogi.hu/aszf 

1.2. A www.partner.ujhazbodrogi.hu honlapon történő vásárlással Vevő a jelen szerződési feltételeket elfogadja, az ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1.3. A webáruház tartalmazza minden Termék képét és leírását, amely megkönnyíti a vásárló számára a termék kiválasztását és a vásárlás melletti döntést, azonban az oldalakon található képek csak illusztráció céljára szolgálnak, a tényleges termékek eltérhetnek a képen látottaktól.

1.4. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (...) napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Bodrogi Bau Kft. jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et (a módosításra okot adó körülmények: szállítási költség változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Bodrogi Bau Kft. azok hatályba lépése előtt a weboldalon közzéteszi - mely idő alatt a Vevő jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani.

1.5. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. Vevők a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

1.6. Erre figyelemmel kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot!

1.7. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

 1. Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai:

 

Név: Bodrogi Bau Kft.

Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Szegedi Törvényszék

Cégjegyzékszám: 06-09-004160

Adószám: 11392668-2-06

Képviselő: Bodrogi Ferenc ügyvezető

E-mail: partner@ujhazbodrogi.hu

Honlap: www.partner.ujhazbodrogi.hu

Bankszámlaszám:11735067-23558119-00000000 

 

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

 

Telefonszám:+36 30 892 3055

Levelezési cím: 1103 Budapest, Noszlopy utca 2.

Ügyfélszolgálati idő: Hétfő-Péntek: 8:00-16.00

Panaszügyintézés helye: 1103 Budapest, Noszlopy utca 2.

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

 

Név: Vector Kft

Címe: 6000 Kecskemét, Sörház u. 7.

Weboldal: www.vector.hu

E-mail: info@vector.hu

 

 1. Fogalmak:

Adásvételi szerződés: kiválasztott termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés

Áru/Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt:

 • ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia, valamint
 • ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit (a továbbiakban: a digitális elemeket tartalmazó áru)

Bodrogi Bau Kft./Eladó: a webáruház üzemeltetője

Digitális elemeket tartalmazó áru: ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Funkcionalitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy a céljának megfelelő funkciókat betöltse

Gyártó: az Áru előállítója, importált Áru esetén az Árut az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely az Árun nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel

Interoperabilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják

Kompatibilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy - átalakítás szükségessége nélkül - együtt tudjon működni olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szállítás: a Terméknek Vevő által megjelölt címre történő eljuttatása és átadása

Szállító: az Eladó megbízásából eljáró futárszolgálat

Szállítási díj: az Áru kiszállításának ellenértéke a Vételáron felül

Szerződés: Eladó és Vevő között a webáruházból történő beszerzés esetén létrejövő adásvételi szerződés

Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében szerződés megkötése érdekében szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti Áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vásárló vagy Vevő: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő, a webáruházzal szerződést kötő természetes személy, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. Fogyasztónak kizárólag a természetes személy minősül.

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 2. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Vételár: az Áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért fizetendő bruttó, általános forgalmi adóval terhelt ellenérték, amelyért Eladó/Bodrogi Bau Kft. a Terméket eladásra kínálja.

 1. Vonatkozó jogszabályok:

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, különös tekintettel:

 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó ko
  ̈telező jótállásról
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
  A fogyasztó és vállalkozás ko
  ̈zötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

 

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

 1. Az ÁSZF hatálya, elfogadása:

5.1. Jelen ÁSZF hatálya a Bodrogi Bau Kft. weblapján (www.partner.ujhazbodrogi.hu) és aldomainjein történő vásárlás során létrejövő jogviszonyokra terjed ki. Eladó és Vevő között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően jelen ÁSZF tartalmazza a Vevőt és az Eladót megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

 

5.2. Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

5.3. Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

5.4. A honlapon a megvásárolható Áruk lényeges tulajdonságairól az egyes Áruknál szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

5.5. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

5.6. Vásárló csak akkor vásárolhat a webáruházból, ha magára nézve kötelezően kifejezetten elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF). Az elfogadás a megrendelés véglegesítésekor esedékes.

5.7. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A vásárló az ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

 1. A szerződés nyelve, a szerződés formája:

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magatartási kódexre nem utal.

 1. A szerződéskötés feltételei:

7.1. A Bodrogi Bau Kft. értékesítései a Felek eltérő írásos megállapodásának hiányában kizárólag az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel történnek, amelyek legkésőbb a Vevő regisztrációját követő megrendelésével, avagy regisztráció nélkül telefonon, e-mailen vagy személyesen leadott megrendelésével a vevő által elfogadottnak minősülnek.

7.2. Az előbbiek alapján létrejött szerződés módosítására kizárólag írásban, a felek közös megegyezése alapján kerülhet sor.

7.3. A Vevő a megrendelésével a jelen ÁSZF-ben szabályozott feltételekkel vállalja, hogy a megrendelt árut átveszi és a Bodrogi Bau Kft. által közölt árjegyzék szerinti vételárat az előírt fizetési határidőben maradéktalanul kifizeti.

7.4. Vevő a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

7.5. Vevő a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Bodrogi Bau Kft. kizárja felelősségét, amennyiben Vevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

7.6. A Bodrogi Bau Kft-t a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

7.7. A Bodrogi Bau Kft-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Bodrogi Bau Kft-nek felróható okból hozzáférhetővé válik.

7.8. Eladó a termékek értékesítésével kapcsolatban esetlegesen Vásárlónál vagy harmadik személyeknél felmerülő károk tekintetében, beleértve a következményi károkat is, a Ptk. 6:152 § szakasz által megengedett legszélesebb körben (a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével) kizárja a felelősségét.

 1. Árak:

8.1. Az árak forintban értendők. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Árváltozás esetén a már megrendelt terméket a rendeléskori áron szállítja Eladó.

8.2. A webáruház akciói a megadott dátumig, vagy a készlet erejéig tartanak.

8.3. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el.

 1. Eljárás hibás ár esetén:

9.1. Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os Áru esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált Áru).

9.2. Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja az Áru valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron az Árut vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 1. A megrendelés módja:

A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Bodrogi Bau Kft. felé interneten (www.ujhazbodrogi.hu) ‘vendégként’ azaz előzetes regisztráció nélkül,vagy akár ‘regisztrált’ vásárlóként adhatja le megrendelését. A Vevő elektronikus úton leadott megrendelése önmagában nem keletkeztet teljesítési kötelezettséget.

10.1. Automatikus válasz a rendelésről:

Minden rendelésről e-mailes visszaigazolást küld Eladó. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a Vásárló a rendelés beérkezéséről és később egyet a várható szállítási időpontról. A rendelés visszaigazolás kiadása az áru leszállításának nem előfeltétele, az áru átvételével a rendelés visszaigazolás kiadásának elmulasztása esetén is a szerződés a Bodrogi Bau Kft. és a Vevő között érvényesen létrejön.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt Termék nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módot, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Vásárló rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

Amennyiben a visszaigazolás Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Vevőhöz nem érkezik meg, Vevő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Az Eladó által küldött ezen – automatikus – válasz, amely jelzi a megrendelés megérkezését az eladóhoz, illetve, hogy annak feldolgozása folyamatban van, nem alkalmas kötelem létrehozására. A Vevő tehát tudomásul veszi, hogy ezen visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet.

 10.2. A szerződés létrejötte:

 A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak.
 • A szerződés a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja 
 • a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

A Bodrogi Bau Kft. részéről, a Bodrogi Bau Kft. által e-mailen, a megrendelés beérkezésétől számított 24 órán belül megküldött rendelés visszaigazolás a szerződést érvényesen létrehozza a felek között. Vagyis a szerződés létrejöttéhez egy olyan részletesebb (az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően újabb e-mailben történő) manuális visszaigazolás szükséges, amely tartalmazza a szerződés adatait, úgy mint a szerződő felek, a termék leírása, az ár és a teljesítés körülményei. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email a Vevő számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

 A Vásárlónak kötelessége valóban létező és működő email címet megadni a rendelés leadása előtt. Ellenkező esetben nem mentesül vételi ajánlati kötöttsége alól, és a megrendelt Terméket köteles átvenni.

 A kosár tartalmának ellenőrzése után a "Pénztár" gombra kattintva lehet a fizetéshez továbblépni.

A Vevő ismeri és elfogadja az interneten történő vásárlás kockázatait, amelyre tekintettel internetes vásárlás esetén a Bodrogi Bau Kft-t különösen nem terheli felelősség: 

 • az internetes hálózat bármilyen, a webáruház működését és a Vevő vásárlását akadályozó működési hibája;
 • az internetes megrendelés küldése vagy a rendelés visszaigazolásának fogadása során nem a szolgáltatótól származó bármely adat érkezése; 
 • bármely vételi eszközben történő bármilyen meghibásodása;
 • a vásárlás folyamatában alkalmazott bármely szoftver nem megfelelő működése; 
 • a szolgáltató hálózatban fellépő bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei tekintetében.

10.3. A termék kiválasztása:

 

Vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét, a termék adatlapot. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A weboldal jobb felső sarkában található Kosár gombjára kattintva bal oldalon megjelenik a kosár gyorsnézet, ahol megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint azok részösszegét. A ‘Tovább a pénztárba’ gombra kattintva közvetlenül juthat el a checkout első oldalára, ahol megkezdheti a vásárlást. A kosár gyorsnézet lapfül alján található ‘Kosár megtekintése és szerkesztése’ gombra kattintva a teljes ‘Kosár’ oldal nyílik meg. Ezen az oldalon a vásárló megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a kalkulált szállítási költséget. Itt ellenőrizhető a rendelés helyessége, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét valamint a hozzá tartozó pontos szállítási költséget. A ‘Tovább a pénztárba’ gombra kattintva közvetlenül juthat el a Pénztár első oldalára, ahol megkezdheti a vásárlást.

Amennyiben Vásárló a Termékek kiválasztását befejezte, a pénztár oldalon -3 lépésben- a vásárláshoz szükséges adatokat (vásárló vezeték- és keresztneve, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma, számlázási neve/ cégnév illetve adószáma cég esetén) meg kell adnia.

Eladó – kifejezetten, de nem kizárólag - a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket Eladó Adatvédelmi Tájékoztatója tartalmazza.

A vásárláshoz szükséges adatok megadását követően a megrendelés véglegesítése előtt a Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a megrendelését módosítsa, onnan árut távolítson el, darabszámot módosítson, vagy újabb árut rendeljen meg. Ugyancsak módja van ellenőrizni, és szükség esetén javítani a megadott adatokat.

Amennyiben a Vásárló a megrendelését és a megadott adatait megfelelőnek találja, úgy a rendelés feladásával azt véglegesíti.

10.4. A rendelések feldolgozása:

A rendelések feldolgozása munkanapokon 24 órán belül megtörténik. Ez idő alatt jelzésre kerül, ha bármilyen kérdés felmerül a rendelés kapcsán.

 

 

10.5. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:

Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetősége Vásárlónak. Ezután csak Eladó munkatársai tudnak változtatni a bevitt adatokon.

10.6. Megrendelés módosítása, törlése:

Eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a Vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a Vásárló e-mailben értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy a “Kapcsolat” menüpontok alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására.

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben kerülhet sor.

 1. A szállítás módja, teljesítése:

11.1. Házhozszállítás és személyes átvétel feltételei:

Bodrogi Bau Kft. a házhozszállítást teljes Magyarország területén teljesíti a Sprinter Futárszolgálat Kft-vel.

A Bodrogi Bau Kft. a megrendelt termék kiszállítását a teljes vételár megfizetését követően Vevő által jóváhagyott, „Megrendelés visszaigazolása” e-mail-ben foglalt Futár szolgáltatóval és szállítási határidővel valósítja meg.

A www.partner.ujhazbodrogi.hu webáruházban történő megrendelések kiszállításáért a megrendelés összegétől, mennyiségétől, illetve a szállítás helyétől függő szállítási díjat, illetve esetenként raklap és logisztikai díjat kell megfizetni.

 

Futárszolgálat

Sprinter Futárszolgálat Kft.

Bodrogi Bau Kft. személyes átvételi pont

Súlyhatár

1 < 150 kg

nincs súlyhatár

Fuvardíjak

sávos árazás, súlytól függ (lsd.: táblázat)

ingyenes

Kiszállítási terület

országos

-         

 

A szállítás és csomagolás díja súlytól függően, az alábbi díjak ellenében kerülnek kiszállításra:

 

Sprinter Futárszolgálat Kft.

 

Megrendelt termékek bruttó összsúlya

Bruttó kiszállítási díj

0-10 kg

1 790,00 Ft

10,1-40 kg

2 290,00 Ft

40,1-60

3 690,00 Ft

60,1-80

4 790,00 Ft

80,1-100

5 890,00 Ft

100,1-120

6 990,00 Ft

120,1-150

8 690,00 Ft

 

A várható szállítási időről a szállítás megvalósítása előtt e-mailben és SMS-ben tájékoztatja a Vásárlót az érintett Futárszolgálat.

11.2. Sprinter Futárszolgálat Kft. kiszállítás menete: 

Az árufelvételt követően Sprinter Futárszolgálat Kft. emailben tájékoztatja a Vásárlót a várható szállítási időről. A futár várható érkezéséről e-mail és SMS értesítést küld a futárszolgálat a Vásárló részére, melyben 3 órás időkapu kerül megjelölésre. Az értesítés a kézbesítés nap reggelén kerül kiküldésre.

Emellett a https://www.sprinter.hu/ oldalon a ‘Csomagkereső’ menüpontjában a keresett csomag vonalkódjának megadásával ellenőrizhető a csomag státusza.

Amennyiben az előzetesen jelzett szállítási idő előreláthatólag nem tartható be, Bodrogi Bau Kft. Vevőt e-mailben, soron kívül tájékoztatja a szállítás várható idejének megjelölésével. Amennyiben a szállítás idejének módosulását Bodrogi Bau Kft. ilyen módon előre jelzi, akkor a szállítás nem minősül késedelmesnek.

Vevő kifejezetten vállalja, hogy az általa megjelölt szállítási címen ő maga átveszi a küldeményt, vagy más olyan személy, aki átvételi jogosultságának igazolására be tudja mutatni a rendelést igazoló e-mail-t, vagy rendelés számot a futárszolgáltatónak.

Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben neki felróható okok miatt a kiszállítás kétszer sikertelen, vagy a megküldött „Megrendelés visszaigazolás” e-mail beérkezésétől számított 2 héten belüli időpontot a kiszállításra nem tud megjelölni a Vevő, a Bodrogi Bau Kft. jogosult a rendelést törölni és a Szerződéstől elállni. A Vevő által ilyen okból át nem vett termékeket a Futárszolgálat visszaszállítja Bodrogi Bau Kft.-hez, mely számára plusz költséget jelent. Emiatt ilyen esetekben a termékek már esetlegesen kifizetett ára visszatérítésre kerül és a Bodrogi Bau Kft. jogosult eldönteni, hogy a szállítás költsége levonásra kerül-e a visszatérítendő összegből vagy sem.

Vevő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Bodrogi Bau Kft. nem fogad el!

A webáruházban megrendelt termékek átvételére személyesen, az Átvételi ponton is lehetősége van a Vevőnek.

Átvételi pont: újHÁZ Centrum Bodrogi Építési és Barkácsáruház; 1103 Budapest, Noszlopy utca 2.

 

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 7:00-16:00, Szombat, vasárnap: zárva

 

 1. Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés:

12.1. Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt Árut, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy az Áru nem kereste jelzéssel érkezett vissza az Eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.

12.2. Eladó visszatarthatja az Áru átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy az Áru árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett Áru esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben az Áru ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

12.3. A Bodrogi Bau Kft. a leszállított áru tulajdonjogát minden esetben fenntartja az áru ellenértékének maradéktalan megfizetéséig, azaz a Termék a vételár teljes kifizetéséig Eladó tulajdonában marad.

 1. Külföldre történő értékesítés:

13.1. Az Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli Vásárlókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt Áruk kiszállítását/átvételét.

13.2. A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében az minősül Vevőnek, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.

13.3. A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, az Eladó nem köteles a Vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni a Vásárlóval.

13.4. Az Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Áruval kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről.

13.5. Az Eladó eltérő rendelkezése hiányában magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Áru esetében.

13.6. A Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

13.7. Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg,

13.8. Az Eladó az Áru átadása érdekében a magyar Vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi Vásárlóknak is.

13.9. Amennyiben a Vásárló az ÁSZF szerint kérheti az Áru szállítását Magyarország területére, vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon.

13.10. Amennyiben a Vásárló az ÁSZF szerint választhatja az Áru személyes átvételét az Eladónál, ezzel élhet a nem magyarországi Vásárló is.

13.11. Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy az Áru szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre.

13.12. Az Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben a Vásárló a szállítási díjat nem fizeti meg az Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, az Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti a Vásárló számára.

 

 1. Fizetési feltételek:

14.1. Fizetési módok: Webshopunkban utánvéttel történő, banki átutalással történő, valamint online bankkártyás fizetésre van lehetőség. Utánvét esetén a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni készpénzben vagy bankkártyával a küldemény kézbesítőjének vagy személyes átvételkor az üzletben.

14.2. Fizetés átvételkor (utánvétellel): Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, úgy lehetőség van arra, hogy a Vevő a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a termék(ek) átvételekor maximum 500.000 Ft-ig, vagy a teljes vételárat korlátozás nélkül bankkártyával a futárnál lévő POS terminálon keresztül.

14.3. Személyes átvétel esetén a Bodrogi Bau Kft. által megjelölt telephelyén 1103 Budapest, Noszlopy utca 2. az áru átvételekor a megrendelés vételárát készpénzben, vagy bankkártyával POS terminálon fizetheti meg. A bankkártyás elfogadás: Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro típusú bankkártyákra vonatkozik.

14.4. Felhívjuk a figyelmet, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 114. § (3) bekezdése szerint, amennyiben egy pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó adóköteles tevékenysége keretében egy másik, szintén pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózónak készpénzes kifizetést teljesít, úgy annak összege nem haladhatja meg a másfél millió forintot. Az értékhatárba – a szerződésben meghatározott szolgáltatás vagy termékértékesítés általános forgalmi adóval növelt ellenértéke alapján – az egy naptári hónapban, egymás között teljesített kifizetéseket kell beszámítani. Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy a törvényben foglalt előírások megsértése esetén a kifizetés teljesítője, (de a kifizetés jogosultja is) a másfél millió forintot meghaladó rész után 20 százalékos mulasztási bírsággal sújtható.

14.5. Átutalás: Vevő a megrendelt termékek ellenértékét az előzetesen e-mailben elküldött Díjbekérőben található bankszámlaszámra 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Bodrogi Bau Kft. bankszámláján történő jóváírását követően a Vevő jogosult a Termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

14.6. Bankártyás fizetés online: Vevőnek lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Bodrogi Bau Kft. által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

14.7. Online bankkártyás fizetés esetén a megrendelés átvétele csak a teljes vételár sikeres fizetése után lehetséges. Az online bankkártyás fizetés kezelő cége az OTP Mobil Kft (továbbiakban SimplePay).

14.8. Az online bankkártyás fizetés választása esetén a Vevő hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelés teljesítése és annak figyelemmel kísérése érdekében a www.partner.ujhazbodrogi.hu továbbítsa a SimplePay rendszere felé a Megrendelés azonosítóját és összegét, továbbá a Vásárló nevét, szállítási, illetve számlázási címét.

14.9. A Bodrogi Bau Kft. az online bankkártyás fizetés választására tekintettel, külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget nem számít fel, illetve nem állapít meg.

14.10. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a SimplePay fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a OTP Mobil Kft. által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem az www.partner.ujhazbodrogi.hu oldalán. Az www.partner.ujhazbodrogi.hu az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

 1. Számlázás módja:

Eladó minden esetben számlát állít ki, melyet a megrendeléshez a csomagban mellékelve megküldi a Vásárló részére. Vevő tudomásul veszi, hogy

 • csak azok a számlák kerülnek a NAV rendszerébe, amelyek esetén Vevő a weboldalon a “Számlázási cím/ Cégnév” mezőnél cégnevet ír be, továbbá megadja a cég adószámát;
 • ha egy természetes személy Vevő vásárol, akkor nem utalhat céges bankszámlaszámról, illetve, ha egy Vevő cégként vásárol, akkor nem utalhat természetes személy tulajdonában lévő bankszámlaszámról.
 1. Reklamáció:

16.1. Amennyiben a Vevő a csomag sérülését észleli, úgy a Bodrogi Bau Kft. megbízottjától közreműködő Futárszolgálat képviselőjétől- köteles írásbeli igazolást kérni (jegyzőkönyv felvételével). A Bodrogi Bau Kft. kizárólag abban az esetben tud kárigénnyel fellépni a szállító céggel szemben - és a Vevőnek új, hibátlan árut küldeni - amennyiben írásbeli tájékoztatást kap a Vevőtől a káreseményről.

16.2. A leszállított áru rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiba vagy hiányosság esetén a Vevő nem jogosult az áru átvételét megtagadni, illetőleg előbbiekre való hivatkozással az áru ellenértékének kifizetését megtagadni. Az áru átvételével a kárveszély az áru tekintetében a Bodrogi Bau Kft-ről vagy szállítmányozó partneréről átszáll a Vevőre.

16.3. A tételesen átadott és átvett szállításokat követően a Bodrogi Bau Kft. mennyiségi reklamációt nem fogad el.

 1. Elállás:

Tájékoztatjuk, hogy az alábbiakban kifejtett elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti Fogyasztónak minősülő Vevőket illeti meg. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást (vállalkozásnak minősülő vevőt), azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

17.1. Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról:

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 1. Áru adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. aa) az Árunak,
 3. ab) több Áru adásvételekor, ha az egyes Áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Árunak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.

 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet által biztosított elállási idő 14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az Áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása:

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége:

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén Az Eladó visszatérítési kötelezettsége:

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladót felelősség nem terheli.

Többletköltségek:

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

Visszatartási jog:

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó az Árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén az Áru visszaszolgáltatása:

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles az Árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által az Áru átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó az Árut a határidő lejárta előtt elküldi.

Az Áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése:

A fogyasztó viseli az Áru visszaküldésének közvetlen költségét. Az Árut az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött Árut nem áll módunkban átvenni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért:

A fogyasztó az Áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható:

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, jelen kivételi esetre csak akkor lehet hivatkozni, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;
 2. olyan Áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott Áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Áru tekintetében;
 5. olyan zárt csomagolású Áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. olyan Áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más Áruval;
 7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; k.
 11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű- kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha az Eladó a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát, továbbá a vállalkozás visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.

 

 

 

 1. Jótállás, Szavatosság:

Fogyasztó és a Bodrogi Bau Kft. közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely a „Fogyasztói Tájékoztató” pontban foglalt, a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Vevő hátrányára tér el.

18.1. Hibás teljesítés:

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

18.2. Több szavatossági jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti Fogyasztónak minősülő Vevőket illeti meg az alábbi tájékoztatásban foglaltak szerint:

Fogyasztó és a Bodrogi Bau Kft. közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely a fogyasztóvédelmi szabályok kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Vevő hátrányára tér el.

18.2.1. A szerződésszerű teljesítés követelményei általánosan fogyasztói szerződés keretében eladott áruk és digitális elemet tartalmaz áruk esetében:

Az Árunak és a teljesítésnek a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021. (VI.30.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek.

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező Árunak

 • meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel
 • alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor az Eladó tudomására hozott, és amelyet az Eladó elfogadott
 • rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval - ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást és
 • biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön - továbbá- a szerződés tárgyát képező Árunak

 • alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú Áru esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír
 • rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel - különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú Áru esetén szokásos, figyelembe véve az Eladó, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy az Áru konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános - különösen hirdetésben vagy címkén tett - kijelentését
 • rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal- ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást - és
 • meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett Áru tulajdonságainak, leírásának.

Az Árunak nem kell megfelelnie a fenti nyilvános kijelentésnek, ha az Eladó bizonyítja, hogy

 • a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie
   
 • a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették vagy
 • a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.

18.2.2. A szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés keretében eladott áru adásvétele esetében:

Az Eladó hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy

 1. a) az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt az Eladó végezte el, vagy az Eladó felelősségvállalása mellett végezték el; vagy
 2. b) az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés az Eladó által - illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által - rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.

Ha az adásvételi szerződés szerint az árut az Eladó helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés az Eladó felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell az Eladó által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.

Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, az Eladó felel az áru digitális tartalommal kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy következik be vagy válik felismerhetővé.

18.2.3. A szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés keretében eladott digitális elemeket tartalmazó áru esetében:

Digitális elemeket tartalmazó áru esetében az Eladónak biztosítania kell, hogy a fogyasztó értesítést kapjon az áru digitális tartalmának vagy az azzal kapcsolatos digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről - ideértve a biztonsági frissítéseket is -, amelyek az áru szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint biztosítania kell, hogy a fogyasztó meg is kapja azokat.

Az Eladónak a frissítés elérhetővé tételét, ha az adásvételi szerződés

 • a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás egyszeri szolgáltatásáról rendelkezik, akkor az áru és a digitális elemek típusa és célja, valamint az egyedi körülmények és a szerződés jellege alapján a fogyasztó által észszerűen elvárható; vagy
 • a digitális tartalom meghatározott időszakon keresztül történő folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, akkor két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éves időszakon keresztül kell biztosítania.

Ha a fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül a rendelkezésre bocsátott frissítéseket, az Eladó nem felel az áru hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy

 1. a) az Eladó tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés fogyasztó általi elmulasztásának következményeiről; és
 2. b) a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó általi helytelen telepítése nem az Eladó által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.

Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról, hogy az áru valamely konkrét tulajdonsága eltér az itt leírtaktól, és az adásvételi szerződés megkötésekor a fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

18.2.4. Az áruk megfelelőségének szavatolására vonatkozó kellékszavatosságra vonatkozó tájékoztatás:

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklet figyelembevételével készült.

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv, valamint fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint.

 

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Kellékszavatossági jogok általános szabályai:

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Fogyasztói szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru és a digitális elemeket tartalmazó áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Használt Áruk esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt Áruk esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt Áru ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt Áru hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

Fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje 1 év, amely a teljesítés (átadás) napján indul.

Kellékszavatossági jogok speciális szabályai fogyasztói szerződés keretében eladott az áruk és digitális elemet tartalmazó árú esetében:

Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására irányuló - szerződés esetén a Kellékszavatossági jogok általános szabályai pontban írtak a Fogyasztót a jelen pont szerinti eltérésekkel illetik meg.

Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására irányuló - szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát az Eladó költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

Az Eladó megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne az Eladónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve az Áru hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

 • az Eladó nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette az alábbi feltételeket
  • az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét
   ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szu
   ̈kségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.
 • megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét
 • ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az Eladó megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét
 • a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá, vagy
 • az Eladó nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, az Eladót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg az Eladó nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

Általánosan érvényesülő szabály, hogy:

 • az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét
 • ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.

A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga az Eladónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

 • a Fogyasztónak az Eladó költségére vissza kell küldenie az Eladónak az érintett árut és
 • az Eladónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul bejelenteni. A hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölt hibának kell tekinteni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon (áru adásvétele esetén egy éven) belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy az Árut, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap (áru adásvétele esetén egy év) eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

18.2.5. Az áruk megfelelőségének szavatolására vonatkozó termékszavatosságra vonatkozó tájékoztatás:

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklet figyelembevételével készült.

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (Áru) hibája esetén Ön választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

            Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

            Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás Áru kijavítását vagy kicserélését     kérheti.

            Milyen esetben minősül az Áru hibásnak?

            Az áru akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi         követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban         szereplő tulajdonságokkal.

            Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

            Termékszavatossági igényét Ön az Áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított         két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

            Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági             igényét?

            Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával         szemben gyakorolhatja. Az Áru hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén     Önnek kell bizonyítania.

            A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége            alól?

            A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól,     ha bizonyítani tudja, hogy:

 • az Árut nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • az Áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

            A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

            Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és             termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt     Árura, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval     szemben érvényesítheti.

            18.2.6 Jótállás:

            Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

            Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.            22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében         felsorolt új tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint           az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban - jelen pontban - együtt fogyasztási cikként hivatkozva) eladása esetén.

            Emellett az Eladó önként is jótállást vállalhat, amely esetben a Fogyasztónak minősülő         vásárló számára jótállási nyilatkozatot kell átadnia.

            A jótállási nyilatkozatot tartós adathordozón kell a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani,       legkésőbb az áru teljesítésének időpontjában.

            A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni:

 • az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése esetén a Fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása            térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti
 • a jótállásra kötelezett nevét és címét
 • a Fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást
 • azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik és
 • a jótállás feltételeit.

            Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg kötelező jótállás esetén?

            Jótállási jogok:

            A Vásárló jótállási joga alapján főszabályként kijavítási vagy kicserélési igénnyel élhet,            illetve a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy kijavíttathatja, árleszállítást   kérhet, vagy végső soron elállhat a szerződéstől, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a jogosult     érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy        kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

            A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely          telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál       közvetlenül is érvényesítheti.

 

 

 

            Érvényesítési határidő:

            A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a          151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:

 1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 3. 250 000 forint eladási ár felett három év.

            E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az        idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem     használhatta.

            A jótállási határidő a fogyasztási cikk a Vásárló részére történő átadásakor indul, vagy      ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés        napjával kezdődik.

            Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti        üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

            Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok:

            A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül   elvégezze. A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

            Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

            Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során   az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vásárló            eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül       kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó      által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az           általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett      vételárat nyolc napon belül a vásárló részére visszatéríteni.

            A Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást elektronikus    úton vagy a Vásárló általi átvétel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.

            Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:

 • ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy
 • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cserélni, vagy
 • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni.

            Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg a Vásárló jogosult:

 • az Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagy
 • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy
 • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagy
 • amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás az Eladó költségére) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc napon belül visszatéríteni számára.

            Kivételek:

            A „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pont alatt írt előírások az             elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira,    utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

            Ezen Áruk esetében is köteles törekedni azonban az Eladó arra, hogy a kijavítási igényt 15 napon belül teljesítse.

            Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

            Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

            A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül,     alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás            esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

            A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem             szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell      megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és             felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a             javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a             javítószolgálat gondoskodik.

            Az Eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra     nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a    kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes jótállás         feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti         a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak          fennállását.

            Három munkanapon belüli csereigény:

            Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli   csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.)     Korm. rendelet alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét,   akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy az Áru az eladáskor már hibás volt és        minden további nélkül az Árut ki kell cserélnie.

            Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

            Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja,       hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

            Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt,             illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem    érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági             jogosultságoktól függetlenül megilletik.

            18.2.7. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

            A fogyasztó az Áruval vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói      kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Telefon: (...)
 • Internet cím: (...)
 • E-mail: (...)

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a           vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen       kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

            A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint            orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali          kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos     álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati   példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt          szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra    adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg             megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint    köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül          alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc            napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg.            A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy             elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a             vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

            A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

            A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

            A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni     arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető         testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az      illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető        testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita        rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben az Eladó        és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

            Fogyasztóvédelmi eljárás:

            Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a fogyasztó        fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint        illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a      fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok          látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

            Bírósági eljárás:

            Az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti    érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.    törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény           rendelkezései szerint. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi         információkat kell feltüntetni:

                        - az eljáró bíróságot;

                        - a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli                                     állását;

                        - az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és                                     azok    bizonyítékainak előadásával;

                        - azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége                                    megállapítható;

                        - a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

           

            A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek        tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

            Békéltető testületi eljárás:

            Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön    fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási       helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása       megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül     megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme        alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület        illetékes.

            A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

            Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő            válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a     békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség         létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

            Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes             békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás      együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés            lehetőségének felajánlására terjed ki.

            A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság           rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a         vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó,          bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó      rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság   kiszabása.

            A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig            terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó     éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól,         a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig            terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való        együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi           eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

            A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita             rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége     esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és     költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó    vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót        terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

            A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület            elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat,            távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet     tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának          megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és         tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

      A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli          nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló      egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

      Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a       meghatalmazást.

      A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu A         területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

      Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Csongrád Megyei Kereskedelmi és   Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

      Elérhetőségei:

            Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

            Telefon: +36-62/554-250/118

            Ügyfélfogadás: H-P: 9.00-11.00 között

            E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

            A Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

            A Szolgáltatót a Békéltető Testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

            Online vitarendezési platform:

            Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók             beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz     kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a         bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a        távolság meggátolná őket ebben.

            Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt Áruval vagy szolgáltatással            kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online        vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt,            közösen kiválaszthatják a      panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési           testületet.

            Az online vitarendezési platform itt érhető el:

            https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 1. Szerzői jogok:

19.1 A Webshop egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Bodrogi Bau Kft. a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított használója a Webshopon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webshop felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

19.2. A Webshop tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Bodrogi Bau Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Bodrogi Bau Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

19.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webshop használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Webshop felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webshop rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Bodrogi Bau Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

19.4. A Bodrogi Bau Kft. fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.partner.ujhazbodrogi.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Bodrogi Bau Kft. által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Bodrogi Bau Kft. adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Bodrogi Bau Kft. külön engedélyt ad.

19.5. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Bodrogi Bau Kft. által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Bodrogi Bau Kft. adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

19.6. A Bodrogi Bau Kft. igénybevételével Vásárló elfogadja, hogy a Bodrogi Bau Kft. a Szolgáltatás igénybevétele során a Vásárló által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

 1. Adatvédelem:

 A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://www.ujhazbodrogi/adatkezelesi-tajekoztato

 1. Vegyes rendelkezések:

21.1. Bodrogi Bau Kft. kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

21.2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

21.3. Amennyiben Bodrogi Bau Kft. az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Bodrogi Bau Kft. egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a jelen ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. 

21.4. Bodrogi Bau Kft.  és Vevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

21.5. Felek rögzítik, hogy a Bodrogi Bau Kft. webáruháza Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a Vevők kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Vevő és a Bodrogi Bau Kft. viszonylatában az irányadó jog a magyar jog.

21.6. Bodrogi Bau Kft. a webáruházában található Termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

 21.7. Bodrogi Bau Kft.  – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

21.8. Bodrogi Bau Kft.  megfelel a belső piacon belül a Vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendeletnek.

 

2. számú Melléklet

Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a Bodrogi Bau Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38.) adatkezelő által a www.partner.ujhazbodrogi.hu weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím és telefonszám.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff